Products

Friday, April 19, 2019

Kreedaa Kaushalya 2019 Brochure
Ramsons Kala Pratishtana (RKP) presents the 8th edition of 'Kreedaa Kaushalya', the biennial exhibition of board games. Art and artefacts of board game play will form the central focus of this expo.

Vedas, Upanishads, Puranas, and various scriptures, history, poetry, songs, dramas, folklore and all aspects of Indian literature abound in stories involving board games. Shiva and Parvati enjoy a game of Pagaday in Shiva Purana, while Krishna and Rukmini are described as playing Chaduranga in Harivamsha, and even a lonesome Seeta kills her boredom by playing a solitary game of Aligulimane in Ashoka Vana (Kamba Ramayana). This is gods at play. Tales from Bhakti tradition narrate how the Lord Almighty often descends from heaven and engages in a board game  with his earthly devotees.

Saint Hathiram Bawaji is a personification of devotion and love towards Tirupati Balaji. There are legends which portray him playing a game of dice with Tirupati Balaji. Thus stories use board games to illustrate the depth of adoration between the deity and devotee.

Outwardly, playing board games is a fun-filled pastime, nothing more. But the act of playing tricks the mind into an alternate reality and helps the brain to produce endorphins -natural chemicals that mitigate suffering, alert the consciousness and alleviate pain. They cushion our thoughts and general state of mind to help us face challenges in life. Playing any game brings about happiness, but the way of playing influences the mind either positively or negatively. The idea, construct and symbolism involved in the game subconsciously tone the thoughts and actions of a player in the real world.

Traditional Indian board games have an emotional connect, triggering nostalgia with the magic of old-world charm. They strengthen human relationships and thus create citizens who are good and compassionate.
For over 20 years now, RKP is passionately involved in learning, researching, documenting and recreating traditional Indian board games under the aegis of 'Kreedaa Kaushalya'. The game boards and accessories here have been created by skilled artisans from 30 craft clusters across India.

New additions: 'Kalamkari' game board of Snakes and Ladders in the shape of a Shivalinga. Chowkis and drawer boxes made from Nuwood and Rubberwood. Play counters in the shape of a tree, hoody dolls, cars and birds. Stick dice and Pagaday pawns as rattles. These have been designed at the design wing of RKP.

This expo is at our flagship store, 'Ramsons', in front of Zoo.

You can play and learn new games at the game parlour. Come, throw a die or two. You may win or lose, but playing these games everyone is a winner, nonetheless.


¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀgÀPÀıÀ®PÀ¯ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ C£À£Àå. eÉÆvÉUÉ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqÉzÀħA¢gÀĪÀ ºÁ¸ÀÄ DlUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄÆ «²µÀÖ. F JgÀqÀÆ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨É¸ÀÄUÉ ºÁQzÁUÀ d¤¹zÀÄÝ `QæÃqÁ P˱À®å' ¥ÀæzÀ±Àð£À. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 PÀgÀPÀıÀ® PÀ¯Á ¹jAiÀÄ°è CgÀ½gÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 37 ºÁ¸ÀÄ DlUÀ¼À ªÉʨsÀªÀzÀ JAl£ÉAiÀÄ zÉéöʪÁ¶ðPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¤ªÀÄVzÉÆà ¸ÁéUÀvÀ.

ªÉÃzÀ, ¥ÀÄgÁt, EwºÁ¸À, £ÁlPÀ, ¥ÀzÀ, eÁªÀ½, zÉêÀgÀ£ÁªÀÄ, ¨sÁªÀVÃvÉ, eÁ£À¥ÀzÀ ¥ÀzÀå, PÀxÉ - F J®è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ºÁ¸ÀÄ DlUÀ¼À MPÀÌuÉ GAlÄ. ²ªÀ¥ÀÄgÁtzÀ°è ²ªÀ-²ªÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀPÁ®zÀ°è ¥ÀUÀqÉ DrzÀgÉ, ºÀjªÀA±ÀzÀ°è PÀȵÀÚ-gÀÄQätÂAiÀÄgÀ ZÀzÀÄgÀAUÀzÁl, C±ÉÆÃPÀ ªÀ£ÀzÀ°è M§âAn ¹ÃvÉAiÀÄ C½UÀĽªÀÄuÉAiÀiÁl - »ÃUÉ zÉêÁ£ÀÄzÉêÀvÉUÀ½UÀÆ DlzÀ VüÀÄ. CµÉÖà C®èzÉ ªÉÊPÀÄAoÀ¢A¢½zÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£ÀªÀ ¨sÀPÀÛgÉÆqÀ£ÉAiÀÄÆ ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ DlªÁrgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ ¨sÀQÛ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ PÀxÉUÀ¼À°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÀÄÌ. wgÀÄ¥Àw wgÀĪÀįÉAiÀÄ MqÉAiÀÄ wªÀÄä¥Àà£À ¥ÀgÀªÀÄ ¨sÀPÀÛ ºÁyÃgÁªÀiï ¨ÁªÁf, ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ¸ÁPÁëvÁÌgÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝ ªÀĺÁ¸ÀAvÀ. ¥Àæw¢£À DvÀ£ÉÆqÀ£É ¨sÀUÀªÀAvÀ£Éà §AzÀÄ ¥ÀUÀqÉAiÀiÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ JAzÀÄ ¥ÀæwÃw. ¨sÀPÀÛ-¨sÀUÀªÀAvÀ£À £ÀqÀÄ«£À ¸ÉßúÀ, ¨sÀQÛUÀ¼À ¥ÀgÁ-PÁµÉ×UÀ¼À£ÀÄß ºÁ¸ÀÄ DlzÀ LwºÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÉÆÃj¹gÀĪÀÅzÀÄ D¥ÁåAiÀÄ.

¨sÀQÛ GvÀ̵ÀðPÉÌ ªÀiÁvÀæªÀ®è, PËlÄA©PÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåPÀÆÌ ºÁ¸ÀÄ DlUÀ¼ÀÄ ¤«ÄvÀÛªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ºÁ¸ÀÄDlUÀ¼À ¸Ë¨sÁUÀå. DlUÀ½AzÀÄAmÁUÀĪÀ ªÀåªÀ¹ÜvÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ DlªÁqÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀªÀ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À PÀqÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. Dl DqÀĪÁUÀ ªÉÄzÀĽ£À°è `JAqÉÆæüð£ï' ºÁªÉÆÃð£ï M¸Àj¹, DqÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ°è zsÀ£ÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. DqÀĪÀ «zsÁ£À, ªÀåªÀ¸ÉÜ, ªÉÊRj, gÀÆ¥ÀÄgÉÃµÉ ºÁUÀÆ PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ªÉÄzÀĽ£À ªÉÄÃ¯É ¤RgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà ¸ÀAAiÉÆÃd£ÁvÀäPÀ, QæAiÀiÁvÀäPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ DlUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ CªÀ±Àå.

ºÁ¸ÀÄ DlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è »jAiÀÄgÀÆ DqÀ¨ÉÃPÀÄ. DlUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® PÁ®PÉëÃ¥ÀzÀ ªÀiÁUÀðªÀ®è, CªÀÅUÀ½AzÀ ¤Ãw, PÀvÀðªÀå¥ÀæeÉÕ, £ÁåAiÀÄ ¥ÀgÀvÉ, ªÀÄ£ÉÆà ªÉʱÁ®å, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¨ÁAzsÀªÀå, «ªÉÃZÀ£Á ±ÀQÛ ªÀÄÄAvÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À eÁUÀÈw ±ÀvÀ¹ìzÀÞ. EªÀÅ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀªÁzÀgÉ DqÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ »jAiÀÄgÀ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ ZÉÊvÀ£Àå ºÀÄjUÉƽ¹ J®è EA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄgÀÄPÁV ®ªÀ®«PɬÄAzÀ fêÀ£Á£ÀAzÀ C£ÀĨsÀ«¸À®Ä GvÉÛÃf¸ÀÄvÀÛªÉ.

gÁdPÀĪÀiÁgÀjUÉ gÀtvÀAvÀæªÀ£ÀÄß ºÉýPÉÆqÀ¯ÉÆøÀÄUÀ d¤¹zÀ Dl, ZÀzÀÄgÀAUÀ. CAvÉAiÉÄà DzsÁåvÀä ¸ÁzsÀPÀ¤UÉ ªÉÆÃPÀë¥ÀxÀ w½AiÀÄ¥Àr¸À®Ä ºÀÄnÖzÀ Dl, ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀzÀ. ¥ÀUÀqÉAiÀÄÄ ºÀÄlÄÖ-¸ÁªÀÅUÀ¼À ¥ÁoÀ ªÀiÁrzÀgÉ, ºÀÄ°PÀnÖ£Ál ¸ÀAWÀ±ÀQÛAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ²PÀët ªÀiÁr¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸Á®ÄªÀÄ£ÉAiÀiÁl «ªÉÃZÀ£Á²Ã®vÉ ¨É¼É¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ. D¯ÉÆÃZÀ£Á ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß MgÉUÉ ºÀZÀÄѪÀÅzÀÄ ¹¥Á¬ÄUÀ¼Ál. »ÃUÉ C£ÉÃPÀ QèµÀÖ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß DqÁqÀÄvÁÛ PÀ°vÀgÉ JµÀÄÖ ªÀÄeÁ! EzÉà DlzÀ DqÀÄA¨ÉÆ®.

DlzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÆß, EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÆß w½zÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ºÀ¼ÉAiÀÄ DlUÀ¼À ºÉƸÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä F ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è `DlzÀ CAPÀt'ªÀÇ NgÀtUÉÆArzÉ. ªÀÄÈUÁ®AiÀÄzÀ JzÀÄj£À £ÀªÀÄä `gÁªÀiï¸À£ïì' CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæzÀ±Àð£À.
¸ÉÆÃvÀgÉãÀÄ, UÉzÀÝgÉãÀÄ, DqÀĪÀ UÀªÀÄävÉÛà UɮĪÀÅ. £ÉÆÃqÀ§¤ß, DqÀ§¤ß QæÃqÁ P˱À®å.